Privacy Statement

Wie zijn wij?

Cannock Chase Public legt in het kader van haar (online) financiële, juridische en incassodienstverlening gegevens van u vast. In dit privacy statement informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens door Cannock Chase Public.

Cannock Chase Public is ervan overtuigd dat de bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van haar stakeholders, zoals medewerkers, klanten, debiteuren en andere relaties, van groot belang is. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Cannock Chase Public is voor haar minnelijke incassopraktijk de Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Cannock Chase Public beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Cannock Chase Publicis ervoor verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Cannock Chase Public is voor haar facturatie en debiteurenbeheer, een zogeheten verwerker in de zin van de AVG. Dit houdt in dat Cannock Chase Public ten behoeve van onze opdrachtgevers, de Verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens verwerkt en dat onze opdrachtgevers beslissen welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk doel en op welke manier.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die naar een persoon te herleiden zijn. Denk aan uw naam, uw telefoonnummer of uw e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook het IP-adres van uw computer of uw kenteken.

Verwerken is een wettelijk begrip. Het is ook een heel breed begrip. Het gaat namelijk om alles wat je kunt doen met gegevens: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Cannock Chase Public verwerkt verschillende persoonsgegevens die nodig zijn voor de behandeling van uw dossier. Dit zijn bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Ook financiële gegevens slaan we op. Bijvoorbeeld gegevens over uw betalingsgedrag, kredietregistraties en informatie over uw schulden en inkomsten. Dit doen we om te beoordelen of u in staat bent (tijdig) te betalen, om risico’s in te schatten of om een passende betalingsregeling met u af te kunnen spreken. Daarnaast verwerken wij nog andere gegevens van u, waaronder de gegevens die u zelf aan ons heeft gegeven, of gegevens die wij hebben opgevraagd bij andere instanties.

Het kan voorkomen dat we bijzondere gegevens van u verwerken, namelijk medische of strafrechtelijke gegevens. Wij verwerken alleen bijzondere gegevens van u, als u hiervoor toestemming heeft gegeven of als dit nodig is voor het instellen, onderbouwen of uitoefenen van een rechtsvordering.

Ook kunnen wij telefoongesprekken opnemen. Dit doen we om onze medewerkers te trainen, maar ook om eventuele klachten of uw uitoefening van een van uw rechten beter af te kunnen handelen.

Als u de website van Cannock Chase Public bezoekt, wordt in bepaalde gevallen toestemming gevraagd voor het vastleggen van gegevens over u door middel van cookies. Lees daar meer over in ons cookiestatement.

Van wie ontvangen wij gegevens?

De meeste gegevens ontvangen wij van onze opdrachtgevers of krijgen wij van u tijdens de dossierbehandeling. Daarnaast kunnen wij aanvullende gegevens krijgen van andere instanties, zoals de Kamer van Koophandel,  rechtbanken, advocaten, gerechtsdeurwaarders, kredietregistratiebureaus en andere (openbare) bronnen.

Aan wie geven wij uw gegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens uitwisselen met bedrijven die onze dienstverlening ondersteunen of een deel daarvan uitvoeren. Hierbij kunt u denken aan print- en maildiensten, hostingbedrijven of telecombedrijven. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens uitwisselen met onze opdrachtgever, advocaten, gerechtsdeurwaarders, kredietregistratiebureaus, toezichthouders en overheidsinstanties waaraan wij wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens door te geven.

Onze medewerkers hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Dit geldt alleen als het noodzakelijk is voor de beschreven doeleinden. Onze medewerkers zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

Doel en grondslagen

Wij verwerken uw gegevens om openstaande vorderingen te incasseren. Wanneer wij optreden als Verwerkingsverantwoordelijke, verwerken wij uw gegevens op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang. Wij kunnen onze activiteiten niet uitvoeren zonder uw persoonsgegevens te verwerken. Op grond van dit gerechtvaardigd belang kunnen wij de hierna genoemde activiteiten uitvoeren:

  • het onderzoeken of de gegevens juist zijn
  • het verrijken van uw gegevens met gegevens die worden verkregen uit andere bronnen
  • het uitwisselen van uw gegevens met de genoemde partijen
  • het gebruiken van kredietscores
  • voor ontwikkeling of wijzigingen in onze IT-systemen voor zover dit niet mogelijk is met geanonimiseerde gegevens.

Wanneer wij optreden als Verwerker, verwerken wij uw persoonsgegevens met het doel en de grondslag van onze opdrachtgever. Onze opdrachtgever bepaalt dan ook hoe we de gegevens mogen verwerken.

Kredietscores

Het kan voorkomen dat wij gebruikmaken van kredietscores tijdens de dossierbehandeling. Deze profielen helpen ons om de beste aanpak voor de dossierbehandeling vast te stellen. Dit is noodzakelijk voor een optimale bedrijfsvoering en een efficiënte, tijdige behandeling van uw dossier. Bij de besluitvorming zijn altijd mensen betrokken; de kredietscores zijn slechts een hulpmiddel voor het incassoproces.

Hoe zorgt Cannock Chase Public voor persoonsgegevens?

Cannock Chase Public legt zo min mogelijk persoonsgegevens vast, alleen de noodzakelijke. Cannock Chase Public neemt bovendien passende maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatig gebruik, ook in afspraken met zogenaamde (sub)verwerkers bijvoorbeeld hostingpartijen. 

Medewerkers van Cannock Chase Public en eventuele derden die kennis kunnen nemen van de door Cannock Chase Public vastgelegde gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding van deze informatie. Alleen geautoriseerd personeel mag gegevens inzien en bewerken. Dat mag ook alleen voor zover dat noodzakelijk is voor een adequate uitvoering van de werkzaamheden.

Bewaartermijnen

Cannock bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen en verder worden verwerkt. Wij bewaren uw gegevens:

  • zo lang het nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen
  • zo lang wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de bewaring van uw gegevens
  • tot de verjaringstermijn is verstreken
  • zo lang wij dit wettelijk verplicht zijn.

Uw rechten: hoe kunt u uw persoonlijke gegevens bekijken, aanpassen of een klacht indienen?

U kunt bij ons een verzoek indienen tot inzage, rectificatie, beperking of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het feit dat Cannock Chase Public uw gegevens verwerkt. Als u Cannock Chase Public toestemming heeft verleend tot het verwerken van uw persoonsgegevens kunt u deze toestemming intrekken.

Stuur daartoe een e-mail, met een kopie van een geldig identiteitsbewijs naar rechten@cannockchasepublic.nl. Wij verzoeken u met klem op deze kopie uw BSN, paspoortnummer, MRZ (‘machine readable zone’: de strook met nummers onderaan het paspoort) en pasfoto door te strepen of op een andere wijze onleesbaar te maken. Cannock Chase Public stuurt u zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, een overzicht of een reactie op het verzoek toe. Cannock Chase Public zal steeds gemotiveerd laten weten hoe het verzoek wordt behandeld en wat de uitkomst daarvan is.

Een klacht over de wijze waarop Cannock Chase Public met (uw) persoonsgegevens omgaat kunt u indienen via klacht@cannockchasepublic.nl. De ontvangen klachten worden geregistreerd en u ontvangt een bevestiging. Binnen 10 werkdagen ontvangt u van ons een reactie op uw klacht.

Voor meer informatie of klachten over privacy, kunt u ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Functionaris Gegevensbescherming

Cannock Chase Public heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid? Richt die aan onze functionaris gegevensbescherming op FG@cannockchasepublic.nl. 

Wijzigingen

Cannock Chase Public behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen, online diensten of om conformiteit aan wet- en regelgeving te waarborgen. Deze wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op onze website.

Waar kunnen we je mee helpen? 

Geen resultaten gevonden.